Publisert:
3.7.2023
Sist endret:
26.1.2024
Forfatter:
Monica Bremtun-Olaussen

Utbetaling av sykepenger i arbeidsgiverperioden

Enkelte vilkår må foreligge før arbeidsgiver er forpliktet til å utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden.

Krav til fire ukers opptjening

Det er et vilkår for rett til sykepenger fra arbeidsgiver at arbeidstakeren har vært ansatt i 4 uker. Dette kalles opptjeningstiden og er regulert i Folketrygdloven § 8-18.

Opptjeningen starter å løpe fra den dag lønn beregnes, men det er ikke et vilkår at den ansatte faktisk har vært på arbeid i hele opptjeningsperioden. Gyldig fravær, som avtalt ferie, permisjon eller avspasering vil for eksempel ikke avbryte opptjeningen.

Midlertidig avbrudd i arbeidsforholdet

Som hovedregel vil opptjeningsperioden ligge i starten av et ansettelsesforhold. Det er imidlertid viktig å merke seg at retten til sykepenger fra arbeidsgiver, uavhengig av ansettelsestid, kan bortfalle dersom en ansatt har et midlertidig avbrudd i arbeidsforholdet på mer enn 14 dager.

Avbrudd i arbeidsforholdet i denne sammenheng regnes som følgende: permisjon med og uten lønn. Herunder foreldrepenger, permittering og arbeidsfrie perioder med unntak av arbeidsfrie perioder som følger av arbeidstids-/turnusordning.

Som avbrudd regnes derimot ikke avvikling av lovbestemt ferie eller avspasering av opparbeidet fritid.

Les mer: Regler for beregning av sykepenger.

Konsekvensen av en avbruddssituasjon

Konsekvensen av en avbruddssituasjon er at arbeidstaker trenger fire nye uker med opptjening før det igjen foreligger rett til sykepenger fra arbeidsgiver. I noen tilfeller vil det imidlertid foreligge rett til sykepenger fra NAV fra første sykefraværsdag på tross av avbruddssituasjonen.

Eksempelvis vil et avbrudd i arbeidsforholdet som følge av permisjon med foreldrepenger ikke kreve noen ny opptjeningsperiode i forhold til NAV dersom sykdom skulle inntre kort tid etter at arbeidet er gjenopptatt jf. folketrygdloven § 8-2.

Full arbeidsgiverperiode er utbetalt – når inntrer en ny?

I noen tilfeller foreligger det ingen rett til sykepenger fra arbeidsgiver på tross av at opptjeningstiden er oppfylt. Dette er tilfelle dersom det utbetalt en hel arbeidsgiverperiode enten sammenhengende eller sammenlagt, og arbeidstaker på nytt blir syk før det det har gått 16 dager siden vedkommende gjenopptok arbeidet etter sykefraværet. Dette er regulert i folketrygdloven § 8-19.

Gjenopptagelse av arbeid

Å gjenoppta arbeidet innebærer at arbeidstaker rent fysisk må komme tilbake i arbeid og være fullt arbeidsfør i henhold til sin stillingsprosent i 16 kalenderdager før ny arbeidsgiverperiode igjen kan inntre.

Eksempelvis vil det ikke inntre noen ny arbeidsgiverperiode der en ansatt som har vært fullt sykmeldt en periode deretter kommer delvis tilbake i arbeid.

Når arbeidet først er gjenopptatt fullt ut er det imidlertid ikke noe krav om at arbeidstaker må være på jobb i 16 dager, men altså kun et krav om arbeidsførhet, for at lovens vilkår skal være oppfylt.