Publisert:
3.7.2023
Sist endret:
10.1.2024
Monica Bremtun-Olaussen

Regler for beregning av sykepenger

Reglene for sykepenger gjelder i og utenfor arbeidsgiverperioden, og berører alle som jobber med sykepenger.

Arbeidsgivere som kan beregningsreglene for sykepenger sikrer at bedriften utbetaler korrekt beløp når ansatte blir syke. For arbeidsgivere som forskutterer er det viktig å kunne reglene for å sikre at sykepengene som utbetales samsvarer med faktisk refusjon fra NAV.

Hva er sykepenger?

Formålet med sykepenger er å dekke arbeidstakers inntektsbortfall ved fravær som skyldes sykdom. Sykepengene skal i størst mulig grad tilsvare den inntekt som bortfaller i perioden arbeidstaker er syk. Reglene for beregning av sykepenger er derfor laget for å hensynta variasjoner i inntekt og arbeidstid for ulike grupper av arbeidstakere.

Sykepenger i arbeidsgiverperioden

Hovedregelen for fastsetting av sykepenger i arbeidsgiverperioden er at sykepengene skal beregnes på bakgrunn av inntekten de siste tre kalendermånedene før den ansatte ble syk. Beregningsperioden gjelder for alle arbeidstakere, herunder arbeidstakere med:

  • fast arbeidstid og timelønn
  • fast arbeidstid og månedslønn
  • arbeidsforhold med skiftende arbeidsperioder eller inntekter

Les mer: Høyesterett med viktig dom om graderte sykepenger

Unntak

Ved arbeidsforhold som har vart så kort tid at det ikke er rapportert inntekt til a-ordningen for tre kalendermåneder, er det fastsatt at det kortere tidsrommet skal legges til grunn. Det samme vil gjelde der arbeidstaker har fått varig lønnsendring i løpet av, eller etter beregningsperioden, men før arbeidsuførhetstidspunktet. I dette tilfellet er det tidsrommet etter lønnsendringen som skal danne grunnlaget for beregningen.

Sykepenger fra NAV

Ved utløp av arbeidsgiverperioden overtar NAV betalingsansvaret for sykepenger. Det er den aktuelle månedsinntekt som arbeidsgiver har beregnet som danner utgangspunktet for fastsetting av sykepengene i trygdeperioden. For å fange opp tilfeldige variasjoner i sykepengegrunnlaget, er det i regelverket en mulighet for NAV til å kunne fastsette sykepengegrunnlaget ved skjønn der avviket mellom faktisk og beregnet inntekt blir for stor.

Les også: Rettigheter til sykepenger etter 62 år