Publisert:
3.7.2023
Sist endret:
10.1.2024
Monica Bremtun-Olaussen
Rapportering av permisjoner i a-meldingen
Hvordan skal permisjoner rapporteres i a-meldingen? Bli kjent med regelverket her.

Permisjonsbeskrivelser fra 1.januar 2023

 • Permisjon med foreldrepenger
 • Permisjon ved militærtjeneste
 • Utdanningspermisjon (lovfestet)
 • Utdanningspermisjon (ikke lovfestet)
 • Andre lovfestede permisjoner
 • Andre ikke-lovfestede permisjoner

Hva er arbeidsgivers plikt?

Arbeidsgiver har plikt til å rapportere permisjoner hvis en ansatt har hel eller delvis permisjon fra arbeidsforholdet i mer enn 14 dager.

Arbeidsgiver kan velge å rapportere alle permisjoner, også kortere permisjoner på 14 dager eller mindre, men dette er ikke et krav.

Hvilken permisjonbeskrivelse skal velges?

Permisjon med foreldrepenger

Denne beskrivelsen skal velges når arbeidstaker har foreldrepermisjon der det mottas foreldrepenger fra NAV.

Permisjon ved militærtjeneste

Dette gjelder når arbeidstaker har permisjon ved pliktig eller frivillig militærtjeneste eller lignende allmenn vernetjeneste.

Utdanningspermisjon (lovfestet)

Denne beskrivelsen skal velges når arbeidstaker har permisjon til utdanning i henhold til arbeidsmiljøloven § 12-11.

Utdanningspermisjon (ikke lovfestet)

Dersom arbeidstaker har permisjon til utdanning som innvilges av arbeidsgiver, som ikke er lovfestet i arbeidsmiljøloven, skal denne beskrivelsen velges.

Andre lovfestede permisjoner

Denne beskrivelsen skal benyttes for alle andre lovfestede permisjonstyper som ikke er dekket av permisjonsbeskrivelsene over. Denne gjelder både lønnet og ulønnet permisjon.

Eksempler på andre lovfestede permisjoner:

 • Utvidet foreldrepermisjon (permisjon i inntil 2 år etter perioden med foreldrepenger)
 • Permisjon ved overtakelse av fosterbarn
 • Pleie av alvorlig sykt barn eller pleie av noen i livets sluttfase – pleiepenger
 • Fravær for å delta i opplæring for å kunne ta seg av sykt barn
 • Omsorgspermisjon ved fødsel (far, eller annen som bistår mor, sin rett til permisjon i to uker)
 • Omsorgspermisjon til adoptivforeldre og fosterforeldre ved overtakelse av omsorg (to uker)
 • Religiøse høytider (inntil 2 dager)
 • Offentlige verv
 • Svangerskapskontroll
 • Ammefri
 • Nødvendig omsorg for foreldre, ektefelle, samboer, eller registrert partner (inntill 10 dager)
 • Nødvendig omsorg for funksjonshemmet barn over 18 år (inntil 10 dager).

Når arbeidstaker har omsorgsdager (hjemme med kortvarig sykt barn eller ved barnepassers sykdom) skal dette ikke rapporteres som permisjon.

Les mer: Hva er reglene for permittering?

Andre ikke-lovfestede permisjoner

Denne beskrivelsen skal benyttes for permisjoner som ikke er hjemlet i arbeidsmiljøloven eller folketrygdloven, men som er avtalt gjennom tariffavtaler eller blir avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Dersom arbeidstaker har sykefravær som varer mer enn 12 måneder, skal denne kategorien velges.

Hva regnes ikke som permisjon?

Det er også noen typer fravær fra arbeidet som ikke skal rapporteres som permisjon:

 • Periode der arbeidstaker mottar svangerskapspenger
 • Når arbeidstaker har fravær der de mottar sykepenger
 • Kurs, studier o.l. som er pålagt av eller foregår i regi av arbeidsgiver
 • Ansatte som mottar omsorgspenger (sykt barn/barnepasser)
 • Dersom arbeidstaker får permisjon fra arbeidsgiver for å jobbe hos en annen arbeidsgiver. Da skal det oppgis sluttdato for arbeidsforholdet, selv om dette faktisk er en permisjon. Årsaken til dette er at arbeidsgiveransvaret blir overført til ny arbeidsgiver. Merk at selv om man rapportere sluttdato i a-meldingen, så vil arbeidsforholdet arbeidsrettslig fortsatt bestå, det vil si at arbeidstaker har både rett og plikt til å komme tilbake når den avtalte permisjonstiden er ferdig.

Permittering

Permittering og permisjon skal rapporteres på ulik måte i a-.meldingen. Det er derfor viktig å være klar over at dette er to forskjellige type fravær.

Permittering er fravær der den ansatte midlertidig fritas fra arbeidsplikt i forbindelse med driftsinnskrenkninger eller driftsstans.

I motsetning til ved permisjoner, der man først rapporterer permisjoner utover 14 dager, så skal permittering oppgis uansett lengde, og om permitteringen er innenfor arbeidsgiverperioden eller ikke.

Lønnspliktdager under permittering skal inngå i permitteringsperioden. Dette gjelder både lønnspliktdager i begynnelsen av og i løpet av permitteringsperioden.

Det er obligatorisk å rapportere permittering for alle ordinære og maritime arbeidsforhold når ansatte er permittert.