Publisert:
3.7.2023
Sist endret:
26.1.2024
Forfatter:
Monica Bremtun-Olaussen

Slik fungerer aktivitets- og redegjørelsesplikten

Plikten betyr at du skal redegjøre for lønnsforskjeller fordelt etter kjønn i årsberetningen.

Hva betyr de nye bestemmelsene for likestillingssjekk?

Alle arbeidsgivere, uansett størrelse, har etter likestillings og diskrimineringsloven § 26, en generell plikt til å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen.

Private arbeidsgivere skal også redegjøre for kjønnslikestilling i virksomheten og hva de gjør for å oppfylle aktivitetsplikten etter § 26. Dette betyr paragrafen for private virksomheter avhengig av antall ansatte. Equality Check gjør rapportering på likestilling enklere.

Aktivitets- og redegjørelsesplikten for bedrifter med under 20 ansatte

Små bedrifter med opptil 19 ansatte omfattes ikke av redegjørelsesplikten. De har imidlertid en dokumentasjonsplikt. I praksis betyr dette at du må dokumentere og oppbevare alt arbeid knyttet til likestilling i bedriften.

Selv om du ikke trenger å dokumentere dette i årsberetningen, skal den like fullt være tilgjengelig på oppfordring for ansatte, tillitsvalgte, Diskrimineringsnemda, Likestillings- og diskrimineringsombudet og forskere.

Bedrifter med mellom 20–50 ansatte

Bedrifter som har mellom 20-50 ansatte har også dokumentasjonsplikt. Hvis en av arbeidslivets parter krever det har bedriften også redegjørelsesplikt. De som kan kreve denne redegjørelsesplikten, er arbeidsgiver, tillitsvalgte eller et flertall av de ansatte.

ARP rapportering for bedrifter med over 50 ansatte

Har du over 50 ansatte, plikter du å redegjøre for kjønnslikestilling og hva dere gjør for å oppfylle aktivitetsplikten. Du må altså dokumentere hvordan dere jobber med likestilling, diskriminering og mangfold.

Hvert år må det redegjøres for:

  • Risiko for diskriminering og hindre for likestillingkjønnsbalanse totalt i virksomheten (antall).
  • Midlertidig ansatte (antall og/eller prosent av alle kvinner og menn)
  • Deltidsansatte (antall og/eller prosent av alle ansatte kvinner og menn)
  • Uttak av foreldrepermisjon (gjennomsnitt antall uker og/eller antall)

Annethvert år må det redegjøres for:

  • Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn totalt (kvinners andel i kroner og/eller prosent)
  • Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn på ulike stillingsnivå/-grupper (kroner og/eller prosent)
  • Kjønnsfordeling på ulike stillingsnivåer/grupper (antall og/ eller prosent av arbeidsforhold/jobber)
  • Ufrivillig deltid blant kvinner og menn (antall og/eller prosent av alle ansatte)

    Du kan lese mer på Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Slik rapporterer du på aktivitets og redegjørelsesplikten.

Hvordan skal du gjøre likestillingsrapportering i årsberetningen?

For deg betyr dette manuell rapportering uansett hvilket lønnssystem du bruker.

Fordi kravet om rapportering er forholdsvis nytt, tar det tid for systemleverandørene å tilpasse løsningene. Visma.net Payroll har begynt tilpasning med dashboard på alder og ansiennitet. Du finner både ansattlister og dashboards i Payroll sin rapportmodul HRM Analytics som er en del av pakken. Husk også at mange av opplysningene du må melde inn allerede finnes i dine system og i dine egne ansattlister.

Dette er det nettbaserte lønnssystemet Payroll.