January 26, 2024
Ivar Grøndahl
Rapportering av betalinger til enkeltpersonforetak
Skatteetaten skiller ut betaling til enkeltpersonsforetak med en egen rapportering.

Tidligere ble denne rapporteringen gjort på lønns- og trekkoppgaven i kode 401. Nå rapporteres beløpene på skjema RF 1301 eller RF 1321.

Hvilke utbetalinger skal rapporteres?

Opplysningsplikten gjelder når:

 • det er mottatt krav på vederlag for tjenester av teknisk, håndverksmessig, juridisk, regnskapsmessig eller annen art
 • oppdragstakeren er selvstendig næringsdrivende som ikke driver fra fast forretningssted i Norge, og
 • oppdragsgiver/utbetaler er næringsdrivende foretak, skattefritt selskap/forening/institusjon, offentlig myndighet eller boligselskap, dvs. ikke er privatperson

Det er altså næringsdrivende som har kjøpt tjenester fra enkeltmannsforetak uten fast forretningssted som skal rapportere betalingen. Det er presisert at honorar/godtgjørelse til opphaver til åndsverk, dvs. vederlag som gjelder selve opphavsretten, nå skal rapporteres i  ordningen. Dette gjelder bare vederlag for selve opphavsretten og er typisk for eksempel royalty.

Enhetsregisteret i Brønnøysund viser om den man har kjøpt tjenester fra er organisert som et enkeltpersonforetak. Hvis oppdragstakeren ikke er registrert med et foretak i enhetsregisteret, så kan det være en indikasjon på at vedkommende ikke er næringsdrivende. Før du utbetaler må du derfor  vurdere om denne oppdragstakeren faktisk driver næringsvirksomhet, eller om han må anses som ansatt eller som frilanser. Hvis oppdragstakeren er ansatt eller frilanser skal betalingene anses som lønn og rapporteres i a-melding, med beregning av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.

Hva er «fast forretningssted»?

Om enkeltmannsforetaket har fast forretningssted er ikke alltid så lett å avgjøre. Eksempler på når det foreligger et fast forretningssted kan være:

 • kontor med lønnet personale
 • kontor med telefonsvarer for bestilling av oppdrag, (ikke telefonsentral uten tilknytning til den enkelte utøver)
 • kontorfellesskap med andre
 • hjemmekontor, særskilt innredet rom med utstyr til bruk i virksomheten
 • kontor med vanlig åpningstid eller til regelmessige tider bekjentgjort på forhånd
 • et bestemt sted gjort kjent for offentligheten som fast forretningssted

Frist

Opplysningen om betalingen skal sendes via Altinn innen 15. februar året etter inntektsåret.

Innholdet i rapporteringen

 • Innsenders organisasjonsnummer

Alle opplysningspliktige som rapporterer tredjepartsopplysninger om betalinger til selvstendig næringsdrivende til Skatteetaten må benytte virksomhetens organisasjonsnummer ved rapportering.

 • Organisasjonsnummer/fødselsnummer til den som mottar vederlaget

Det er svært viktig for identifisering av vederlagsmottaker at organisasjonsnummer (ni siffer) eller fødselsnummer (11 siffer) for oppdragstaker er utfylt.

 • Oppdragstakers navn og adresse
 • Beløp

Det skal rapporteres et beløp per oppdragstaker/mottaker samlet for hele året. Beløpet skal rapporteres eksklusiv mva. og oppgis i hele kroner.

Hvordan kan skjemaet sendes inn?

Det er to måter å sende inn oppgaven på i Altinn:

 1. RF-1321 Betalinger til selvstendig næringsdrivende

Manuelt utfyllingsskjema ment for opplysningspliktige som har få oppgaver å levere. På grunn av begrensninger i Altinn bør du ikke sende inn flere enn ca 50 oppgaver om gangen.

 1. RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg

I dette skjemaet kan du laste opp en eller flere XML-filer med tredjepartsopplysninger og sende inn.