Publisert:
3.7.2023
Sist endret:
10.1.2024
Forfatter:
Sven Ivar Lønneid

Heltid og hovedregel i arbeidslivet

1. januar 2023 fikk arbeidsmiljøloven en ny bestemmelse i §14-1 b) som skal styrke retten til heltid.

Heltidsnorm

Det er innført en hovedregel om at arbeidstakere skal ansettes på heltid. Økt bruk av heltid i arbeidslivet er viktig i et samfunnsøkonomisk perspektiv, samt for den enkeltes mulighet til å forsørge seg selv. Regjeringen har også fremhevet at heltidsstillinger er sentralt for arbeidstakernes medvirkning, trygghet og forutsigbarhet.

Drøftelsesplikt

Det er innført en drøftingsplikt for arbeidsgiver ved eventuelle ansettelser i deltidsstillinger. Før arbeidsgiver fatter beslutning om ansettelse i deltidsstilling, skal arbeidsgiver skriftlig dokumentere behovet for deltidsansettelse. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig for tillitsvalgte, og spørsmålet om deltidsansettelse skal drøftes med de tillitsvalgte.

Les mer: Fortrinnsrett for deltidsansatte

Ikke forbud mot deltid

Det er viktig å merke seg at de nye reglene ikke innebærer noe forbud mot deltidsstillinger. Formålet med heltidsnormen som nå er innført er først og fremst å fremme heltidskultur, bidra til bevisstgjøring i virksomhetene og motvirke unødvendig bruk av deltid.

Kontroll

Arbeidstilsynet skal kontrollere at dokumentasjons- og drøftingsplikten etterleves.

Les mer om de nye reglene

Arbeidsmiljøloven §14-1 b)

Prop 133L (2022-23)

Pressemelding

Lovendringen trådte i kraft 1.januar 2023.