Publisert:
3.7.2023
Sist endret:
26.1.2024
Sven Ivar Lønneid
Senioruken og alt om ferie etter fylte 60 år
Ekstra ferie for ansatte som er 60 år skiller seg på enkelte områder fra ferielovens øvrige ferie.

Opptjening av feriepenger for ekstra ferie

Feriepengene opptjenes året før ferieåret, altså året arbeidstakeren fyller 59 år. Feriepengeprosenten er 2,3 % – totalt 12,5%. Det er de samme ytelsene som inngår i feriepengegrunnlaget for den ekstra ferieuken som for ferielovens øvrige dager. Arbeidstaker kan imidlertid ikke kreve høyere grunnlag enn 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) for denne uken.

Du kan lese mer om feriepenger på Arbeidstilsynet sine sider.

Les alt du trenger å vite om ferie og feriepenger her i feriepengeguiden.

Utbetaling av feriepenger

Feriepengene skal utbetales siste vanlig lønningsdag før ferien avvikles. Arbeidstaker kan kreve feriepengene utbetalt senest 1 uke før ferien avvikles.

Det er i ferieloven åpnet for at alle feriepenger kan utbetales i juni når det er fastsatt i tariffavtale. Utbetales alle feriepenger samtidig, blir trekk i lønn for ferie slik:

I bedrifter med 4 uker + 1 dag ferie, blir ferietrekket for ansatte over 60 år 31/26, 26/22 eller 26/21,67 deler av fastlønn.
I bedrifter med 5 uker avtalefestet ferie, blir ferietrekket for ansatte over 60 år 36/26, 30/22 eller 30/21,67 deler av fastlønn.

Når bedriften følger denne måten å utbetale feriepenger og trekk i lønn for ferie, vil de ansatte ha sin ordinære lønn når de avvikler ferie.

Les mer: Feriepenger – hva får jeg utbetalt?

Trekkpliktig

Ekstra feriepenger for arbeidstakere over 60 år er trekkpliktige (forskuttstrekk) og skal inngå i trekkgrunnlaget på utbetalingstidspunktet. Dette følger av skattebetalingsforskriften § 5-6-1 (1) bokstav b).

Les mer: Rettigheter til sykepenger etter 62 år.

Ferieavvikling

Arbeidstakere har rett og plikt til å avvikle full ferie, dette gjelder også den ekstra ferien som gis til arbeidstakere som fyller 60 år. Arbeidsgiver er pliktig til å sørge for at arbeidstakere tar ut full ferie.

Arbeidstaker bestemmer selv når ekstra-ferien skal avvikles. Den kan tas samlet eller med en eller flere dager om gangen. Arbeidsgiver skal varsles minst 2 uker før ferien skal avvikles. Dette følger av ferieloven § 6.

All ferie skal avvikles innen ferieårets utgang. Det er imidlertid gitt anledning til å avtale overføring av inntil 2 uker ferie til neste ferieår. Den ekstra ferien for eldre arbeidstakere gir ikke noen utvidet mulighet for å avtale flere dager overført.

Ferie som ikke er avviklet grunnet 100 % arbeidsuførhet eller foreldrepermisjon, skal overføres til neste ferieår. Dette gjelder også ekstra ferie for eldre arbeidstakere.

Les mer: Kjøreregler for ferieplanlegging

Motsette seg avvikling

I bedrifter som har begrensning på 6 (G) på opptjening av feriepenger til ekstra ferien for arbeidstakere over 60 år, kan feriepengene for denne ferieuken være lavere enn lønn for en uke. Arbeidstaker kan da motsette seg avvikling i den grad feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet. Dette følger av ferieloven § 5 nr 5.

Eksempel: Per har i 2022 et feriepengegrunnlag på kr 950 000. Det er begrensning på 6 (G) på 2,3 % feriepenger i bedriften. Feriepenger for den ekstra ferieuken i 2023 er 2,3 % av kr 668 862 (6 (G)), som tilsvarer kr 15 383 kroner. Per har nå en daglønn på kr 3 653. Feriepengene dekker lønnsbortfallet i 4 dager, og Per kan motsette seg avvikling av den siste dagen av ekstra-ferien for eldre arbeidstakere.