January 10, 2024
Monica Bremtun-Olaussen
Disse reglene gjelder ved overføring av ferie
Har arbeidstaker gjenstående feriedager fra året som var? Her er reglene for overføring av ferie.

Hvor lang ferie har arbeidstaker krav på?

Arbeidstaker har i henhold til ferieloven § 5 krav på 25 virkedager hvert ferieår. Som virkedager regnes alle dager som ikke er søndager eller lovbestemte helge- eller høytidsdager, det vil si alle sorte dager på kalenderen – også lørdag. 25 virkedager ferie vil altså si 4 uker og 1 dag ferie.

Ansatte over 60 år har krav på tilleggsferie

Har arbeidstaker nådd en viss alder har han krav på tilleggsferie. Arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av ferieåret har krav på en ekstra ferieuke, jf. § 5 annet ledd. Arbeidstaker plikter som hovedregel å avvikle all feriefritiden hvert år.

Les alt du trenger å vite om ferie og feriepenger her i feriepengeguiden.

Avtalt overføring med overordnede

Arbeidstaker kan inngå skriftlig avtale med arbeidsgiver om overføring av feriedager på inntil 12 virkedager (2 uker) til påfølgende ferieår jfr. ferieloven § 7 (3). Dette er altså noe begge partene må være enige om, og ingen av partene kan i utgangspunktet kreve slik overføring.

Dersom arbeidsgiver for eksempel ønsker at arbeidstakeren skal avvikle all ferien i løpet av ferieåret, kan arbeidsgiver som hovedregel kreve dette.

Les mer: Regler for beregning og utbetaling av feriepenger.

Automatisk overføring av feriedager

Dersom arbeidstaker ikke har avviklet ferie i løpet av ferieåret på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon, skal alle ferielovens feriedager som er til gode ved ferieårets slutt overføres til neste år.

Eksempel: Turid ble syk i juli. Hun ble 100 % sykmeldt resten av året. På grunn av dette avviklet hun ikke ferie dette året, og 31.12 har hun igjen 25 virkedager ferie (4 uker og 1 dag). Alle disse dagene, samt feriepengene tilhørende disse dagene, blir overført til det påfølgende ferieåret.

Verktøy for ferieplanlegging

Se hvordan ansatte kan levere utlegg eller ferieønsker på farten med det nettbasert lønnssystemet Payroll.

Øvrig ferie som ikke er avviklet

Arbeidsgiver har et ansvar for å sørge for at arbeidstaker avvikler ferien sin. Dersom arbeidstaker har feriedager til gode som ikke er avtalt overført til neste år, og det ikke er sykdom eller foreldrepermisjon som er årsaken til at feriedagene ikke er avviklet, skal alle feriedagene til gode overføres til neste ferieår. Arbeidsgiver har da brutt ferielovens bestemmelser ved å ikke sørge for at arbeidstaker har avviklet all ferien i løpet av ferieåret.

Dersom manglende ferieavvikling skyldes arbeidsgiver kan arbeidstaker, i tillegg til overføring av feriedagene, kreve erstatning etter § 14, jfr. ferieloven § 7.

Ferieloven og overføring av ferie. Husk feriepengene

Det er ikke kun feriedagene som skal overføres. Feriepengene tilhørende feriedagene som overføres, skal også overføres til påfølgende ferieår.

Avtalefestet ferie

De reglene vi nå har sett på gjelder kun ferielovens feriedager. Det vil si 4 uker og 1 dag, pluss eventuell tilleggsferie på grunn av alder. Det er mange arbeidstakere i dag som har avtale om 5 uker ferie. Det vil si at man har 5 avtalefestede virkedager ferie i tillegg til ferielovens feriedager. Man fyller altså på feriesaldoen fra 4 uker og 1 dag ferie til 5 uker ferie.

Avtalefestet ferie ikke regulert av ferieloven

Disse avtalefestede feriedagene er ikke regulert av ferielovens bestemmelser, og man står derfor friere til hvordan disse dagene skal håndteres.

Disse dagene kan man med mindre avtalen har noen begrensninger om dette, blant annet avtale å overføre til neste år. Dette i tillegg til de 12 virkedagene ferie som man kan overføre etter ferielovens regler. Man kan også avtale å slette disse 5 virkedagene med ferie, og utbetale feriepengene tilhørende disse dagene.

Når utbetales feriepengene etter endt arbeidsforhold?

Når arbeidsforholdet opphører, skal alle opptjente feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag før fratreden, jf. ferieloven § 11 tredje ledd. Dette er med mindre arbeidstaker blir enig med arbeidsgiveren om annet. Har arbeidstaker spart opp ferie på sin tidligere arbeidsplass, kan arbeidstaker ikke overføre de overførte feriedagene til sin nye arbeidsgiver.