Publisert:
3.7.2023
Sist endret:
26.1.2024
Ivar Grøndahl
Bilgodtgjørelse (kjøregodtgjørelse): Satsene for 2024
Hvordan beregnes bilgodtgjørelse (kjøregodtgjørelse) riktig i 2024?

Hva har den ansatte krav på?

Loven sier ikke noe om dekning av bilgodtgjørelse. Ansattes krav på utgiftsdekning må derfor som hovedregel være regulert i avtalen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Ofte er det derfor sagt noe om utgiftsdekning i den ansattes arbeidsavtale. For virksomheter som er tariffbundet så kan tariffavtalen ha bestemmelser om bilgodtgjørelse.

Ansattes krav på bilgodtgjørelse vil derfor avhenge av hvilken forpliktelse arbeidsgiver har påtatt seg i de tilfeller man ikke er bundet av tariffavtale.

Les mer: Alt om reglene for bilgodtgjørelse.

Statens sats og skattefri sats

Før 2016 var det slik at hvis arbeidsgiver brukte satsene i statens særavtaler, kunne bilgodtgjørelsen utbetales skattefritt på yrkesreiser. Fra 2016 har det vært slik at deler av statens sats er skattepliktig. Noen arbeidsgivere har avtalt med de ansatte at det er den trekkfrie satsen som utbetales. Da vil det ikke være et trekkpliktig overskudd.

Statens sats for bilgodtgjørelse i 2024

Statens særavtaler (eller statens reiseregulativ) regulerer hvilken utgiftsdekning de ansatte i staten har krav på ved reiser for sin arbeidsgiver. Satsene i særavtalene betegnes som «statens sats».

Mange private arbeidsgivere har forpliktet seg gjennom avtale med de ansatte å følge statens sats.

Statens sats for kilometergodtgjørelse i 2024 kr 4,90 per kjørte kilometer. Denne satsen  gjelder uansett kjørelengde og for reiser i Norge og i utlandet. Satsen gjelder også elbil.

Les mer: Regler for skatt av yrkesbil.

Med passasjer og andre tillegg

  • Passasjertillegget kr 1,00 pr passasjer pr kjørte kilometer.
  • Tilhengertillegget kr 1,00 pr kilometer.
  • Tillegg for kjøring på bygg- og anleggsvei kr 1,00 pr kilometer.
  • Tillegg når drivstoff fylles et sted hvor bomavgiften er inkludert i drivstoffprisen Kr 0,10.

Utgifter statens sats for kjøregodtgjørelse skal dekke

Bilgodtgjørelsen skal dekke utgifter som vedlikehold, drivstoff, dekk, service og reparasjon. I statens særavtaler er det lagt til grunn at satsen også dekker en andel av forsikring og avskrivninger.

Skattefri kjøregodtgjørelse i 2024

Skattefri sats for kjøregodtgjørelse i 2024 er kr 3,50 pr km. Det vil si at hvis de andre vilkårene er oppfylt så kan kr 3,50 per kjørte kilometer utbetales uten at det beregnes forskuddstrekk.

Denne satsen gjelder uansett hvor mange kilometer arbeidstaker kjører i løpet av året, om man kjører i Norge eller utlandet og om man kjører elbil. Satsen gjelder også for ansatte som får kr 0,10 kr pr km for de som fyller drivstoff et sted hvor bomavgiften er inkludert i prisen.

Passasjertillegget, tilhengertillegget og tillegget kjøring på bygg- og anleggsvei gitt i medhold av statens særavtaler kan utbetales skattefritt.

Skattepliktige overskudd ved utbetaling av statens sats i 2024

  • Statens sats kr 4,90.
  • Skattefri sats kr 3.50.
  • Skattepliktig overskudd Kilometergodtgjørelse ved bruk av egen bil  kr 1,40 pr km.

Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

Det skal beregnes forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift av trekkpliktig skattepliktig overskudd.

Eksempel

En ansatt er på tjenestereise. Hun har avtale om å få utgiftsdekning etter satsene i  statens særavtale. Hun  har kjørt 250 kilometer og ført dette på reiseregningen.

Kravet etter statens særavtaler 250 km x 490 kr 1225,00 .
Trekkfri utbetaling 250 km x 3,50 kr 875,00.
Skattepliktig utbetaling kr 350,00.

Den ansatte har krav på kr 1225,00 utbetalt. Av disse kan kr 875 utbetales trekkfritt. Kr 350,00 er trekkpliktig og skal inngå i grunnlaget for betaling av arbeidsgiveravgift.

Feriepenger

Det skal i utgangspunktet ikke beregnes feriepenger av bilgodtgjørelse, hverken av trekkfri eller trekkpliktig del.

Les alt du trenger å vite om ferie og feriepenger her i feriepengeguiden.

Pensjonsgrunnlag (AFP/OTP)

Bilgodtgjørelse danner ikke grunnlag for AFP- eller OTP-premie. Når det gjelder OTP vil den trekkpliktige delen inngå i grunnlaget hvis det ikke er gjort unntak i innskuddsplanen for virksomheten.

Andre tillegg til kjøregodtgjørelsen

Kjøring med andre transportmidler etter statens særavtaler er skattefritt når man følger statens satser.

Motorsykkel over 125 cc kr 2,95 pr km.
Snøscooter og ATV kr 10,00 pr km.
Båt med motor kr 7,50 pr km.
Moped, motorsykkel opp tom 125 cc og andre motoriserte fremkomstmidler kr 2,00 pr km.

Alt om reglene for kjøregodtgjørelse

Bruker du din egen bil i tjeneste for arbeidsgiver, er det vanlig å få dekket utgifter knyttet til kjøringen. I denne guiden får du en fullstendig oversikt over reglene for bilgodtgjørelse, og hvilke regler som gjelder for å få bilgodtgjørelsen utbetalt trekkfritt.