Publisert:
5.3.2024
Sist endret:
14.3.2024
Monica Bremtun-Olaussen
Rett på sykepenger fra arbeidsgiver når maksdato på sykepenger er nådd?
Når vil arbeidstaker på nytt ha rett på sykepenger etter at maksdato for sykepenger er nådd?

Dette er forskjellige opptjeningsregler for når arbeidstaker har rett på sykepenger på nytt fra NAV, og når arbeidstaker har rett på sykepenger på nytt fra arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden.

Sykepenger fra NAV

Når arbeidstaker har nådd maksdato for retten til sykepenger fra NAV, må det opptjenes nye sykepengerettigheter. Det følger av ftrl. § 8-12, 2. ledd at arbeidstaker må være helt arbeidsfør i 26 sammenhengende uker etter at vedkommende sist fikk sykepenger fra trygden, før man igjen har rett på sykepenger fra trygden.

I henhold til Trygderettens kjennelse TRR-2013-622, skal arbeidstaker anses helt arbeidsfør i forhold til reglene om opptjening av nye sykepengerettigheter fra NAV så lenge man ikke mottar sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller ugradert uførepensjon etter folketrygdloven i opptjeningsperioden.

Sykefravær som ikke går utover arbeidsgiverperioden vil ikke avbryte opptjeningsperioden for nye sykepengerettigheter fra NAV.

Sykepenger fra arbeidsgiver

Når maksdato for sykepenger er nådd, vil opptjeningstiden for nye sykepengerettigheter fra arbeidsgiver være en annen enn opptjeningstiden for nye sykepengerettigheter fra NAV.

For at det skal bli ny arbeidsgiverperiode, etter fravær der full arbeidsgiverperiode er utbetalt, må arbeidstaker ha gjenopptatt arbeidet fullt ut i henhold til sin stillingsprosent, og deretter vært arbeidsfør i minst 16 kalenderdager. Når disse to vilkårene er oppfylt, vil arbeidstaker ha opptjent seg rett til sykepenger i en ny arbeidsgiverperiode.

Her ser man at det kreves kortere tid tilbake i arbeid for å få rett på sykepenger fra arbeidsgiver enn hva som kreves for å få sykepenger fra NAV etter at maksdato for sykepenger er nådd.

Eksempel:

Ellen har nådd maks stønadsperiode med sykepenger fra NAV 1. mars. Hun gjenopptar arbeidet 100 % 2. mars. Hun blir på nytt sykmeldt 1.april. Dette fraværet varer en måned. Har hun krav på sykepenger?

Sykepenger fra arbeidsgiver?

Hun gjenopptok arbeidet 2. mars. Hun har vært arbeidsfør i mer enn 16 kalenderdager.

Her vil hun ha krav på sykepenger fra arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden, da kravet om opptjeningstid er oppfylt.

Sykepenger fra NAV?

Tidspunktet for seneste utbetaling av sykepenger fra folketrygden er 1. mars. Hun har rett på sykepenger på nytt fra NAV når hun har vært arbeidsfør i minst 26 sammenhengende uker.

Da det her ikke har gått 26 uker siden hun sist var arbeidsufør, vil hun ikke få sykepenger fra NAV fra dag 17.

Les mer: Regler for beregning av sykepenger.